Yrittäjän avainsanat tutuksi: YEL-vakuutus

11 syyskuun, 2023
Tilisi, kirjanpito, palkanlaskenta ja taloushallinnon palvelut yrityksille

Vuoden 2023 alussa astui voimaan uudistettu YEL. YEL-vakuutuksen piirteet ja kattavuus on syytä tuntea, sillä suurin osa yrittäjistä on siihen velvoitettuja. Käydään siis läpi, mikä YEL on, mitä yrittäjänä pitää ottaa siinä huomioon, ja mitä uudistus toi mukanaan!

Mikä se YEL ja YEL-työtulo oikeastaan on?

YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus, on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Sanana siitä voinee jo päätellä sen turvaavan yrittäjän eläköitymisen, mutta se toimii myös muiden työelämän muutostilanteiden turvaverkkona. Työkyvyttömyys, eläke ja jopa kuolema ovat YEL-vakuutuksessa huomioitu. Perinteinen palkansaaja kerryttää eläkettä ja sosiaaliturvaansa vaivatta verotuksessa, mutta me yrittäjät olemme pitkälti vastuussa omasta rahaliikenteestämme. Yrittäjän eläkelaki pyrkii varmistamaan, että yrittäjille kertyy muiden kansalaisten tavoin sosiaaliturvaa, ja että heidän verotuksensa vastaisi todellista työtulosta ja -panosta. YEL-vakuutus on lakisääteinen, eli sinun on yrittäjänä (tietyt vaatimukset täytettyäsi) pakko suorittaa sen maksaminen. On myös syytä muistaa, että YEL-vakuutus on yrittäjän henkilökohtainen sosiaaliturva, ei siis yrityksen.

Turvaverkkonasi toimimisen lisäksi YEL-vakuutukseen perustuvat pitkälti esimerkiksi kansaneläkelaitoksen tukien suuruus, ja se on verotuksessa vähennettävää menoa. YEL-vakuutus lasketaan tekemällä kokonaisarvio YEL-työtulosta: eli arvio yrittäjän vuosituloista ottamalla vastaavan ammattitaitoisuuden oman alan työntekijän mediaanipalkka vertauspisteeksi. YEL-työtulo vastaa siis palkkaa, jota maksaisit sinun työtehtäviäsi samalla työpanoksella ja ammattitaitoisuudella tekevälle alaisellesi. Tämä määritelmä ei kuitenkaan suoraan vastaa erityisesti uudistuksen jälkeistä todellisuutta työtulon arvioinnista, sillä yrittäjyydessä esiintyy väistämättä monenlaisia seikkoja, jotka vaikuttavat todellisiin tuloihin ja työpanokseen. Vaikkapa sivutoimijuus ja ylityö.

Kun työtulo ja -panos eivät vastaa todellisuudessa alan mediaanipalkkaa

Voi tuntua vastahakoisuutta, kun kuulee yrittäjyyden arvottamisen yhteydessä sanoja kuten ”kokonaisarvio” ja ”mediaanipalkka”. Erityisesti huoli kutkuttelee, jos oma työtulo on tällä hetkellä vähemmän kuin alan mediaanipalkka. Yrittäjänä työnkuva saattaa olla laaja, toimialoja voi todellisuudessa olla useampia tai vaadittava taitotaso ja työkuorma ei muutoin vastaa suoraan alan muita työntekijöitä. Yrittäjä saattaa myöskin erinäisistä syistä poiketa tuloksiltaan mediaanipalkasta. Joillain aloilla, esimerkiksi vuoden kausittaisille muutoksille alttiilla sellaisilla, kokonaisarvioiden tekeminen voi olla haastavampaa kuin toisilla. Uudistettu YEL perustuu yhä vuosittaisen kokonaisarvion tekemiseen sekä mediaanipalkkaan, mutta se ottaa myös mediaanipalkan lisäksi huomioon yrittäjäkohtaiset muuttujat. Arvioinnissa siis alan työntekijän mediaanipalkka toimii YEL-vakuutuksen laskennan pohjana, mutta yrittäjän todellisen työnkuvan erityispiirteet, kuten yrittäjän ja yrityksen monialaisuus, otetaan huomioon arvioinnin tekemisessä.

Mikä uudistuksessa muuttui, ja mitä yrittäjän täytyy itse tehdä

YELin uudistus pyrki tasa-arvoistamaan yrittäjien sosiaaliturvaa muuhun väestöön nähden. Uudistuksen jälkeen tärkeimmät muutokset YEL-vakuutuksessa liittyvät työtulon arviointiin ja vakuutusmaksujen seurantaan. YEL-vakuutus hyödyntää yhä kokonaisarvioita ja työtulona vastaavan työntekijän mediaanipalkkaa, mutta jokainen vakuutus arvioidaan tapauskohtaisesti. Työtulon arvioijana toimii siis edelleen työeläkeyhtiö, joka lähettää vakuutetulle yrittäjälle työtulosuosituksen. Työtulosuositukset ja -tarkistukset tekevät työeläkeyhtiö, mutta lopullisen määrän määrittelee tämän suosituksen perusteella yrittäjä. Suosituksesta voi yrittäjä eri mieltä ollessaan joko poiketa hyväksytyn harkintavaran (30%) verran, tai lähettää eläkeyhtiölle omat perustelunsa ja lisätietoja uuteen arvioon. Uudistuksen seurauksena muun muassa liian pienen vakuutussumman maksaminen on vaikeampaa, ja työeläkeyhtiöiden täytyy perustella työtulopäätöksiään mahdollisimman läpinäkyvästi. 

Vakuutus ja kokonaisarviot myöskin tarkistetaan uudistuksen myötä työeläkeyhtiöissä kolmen vuoden välein. Jos tarkistuksessa tullaan tulokseen, ettei vakuutuksen määrä ole oikea, tehdään yrittäjään yhteydenotto uudella vakuutusmaksuehdotuksella. Jos vakuutuksesi maksumäärä nousee tarkistuksen seurauksena, tapahtuu nousu alkuvaiheessa asteittain. Tänä vuonna nämä tarkistukset alkavat alle 15 000€/v työtuloista.

Yrittäjän tärkeimmät tehtävät ovat uudistuksen myötä samanlaiset. Yrittäjä on velvoitettu itse selvittämään, edellytetäänkö häntä hankkimaan YEL-vakuutus, ja sitten tekemään niin. Yrittäjän pitäisi myös yhä tehdä itse omasta työtulostaan kokonaisarvioita, jotka lähetään työeläkeyhtiölle vahvistuksen tekoon. Jos työtuloissa tai vaikkapa yritysmuodossa tapahtuu muutos, on hyödyllistä mahdollisimman pian ilmoittaa tästä oma-aloitteisesti työeläkeyhtiölle. Tällöin et päädy esimerkiksi maksamaan työtulostasi vastaavaa vaadittua vakuutusmaksua enemmän muutoksen myötä. Tilanteessa, jossa esimerkiksi kolmivuotistarkistuksen yhteydessä yrittäjään otetaan yhteyttä uudenlaisen vakuutusmaksumäärän kanssa, yrittäjä voi tähän ehdotukseen vastata omilla perusteluilla ja lisätiedoilla. Näin yrittäjä voi itse vaikuttaa omilla tiedoillaan työtulon laskentaan.

Kenen siis täytyy hankkia YEL-vakuutus, ja paljonko se on?

Lähtökohtaisesti, jos olet toiminimellinen yrittäjä tai sellaisen avo- tai aviopuoliso, omistat ja/tai olet johtavassa asemassa yhtiössä, olet todennäköisesti velvoitettu YEL-vakuutukseen. Poikkeuksia ovat alaikäiset, muut kuin Suomen kansalaiset, ja yrityksen omistajat, jotka eivät työskentele yrityksessään, eläkeikäiset, alle neljä kuukautta toimivat ja alle 8575,45€ työtuloja saavat (2023). YEL-vakuutuksesta ei voi siihen velvoitettuna yrittäjänä luistaa, ja tätä lakivelvoitetta valvoo ETK, eläketurvakeskus. ETK kehottaa velvoitettuja, vakuutuksettomia yrittäjiä hankkimaan vakuutuksen, tai hankkivat sen pitkittyessä heidän puolestaan. YEL-vakuutuksen voi hankkia myös vapaaehtoisesti, vaikka ei kuuluisi velvoitettujen yrittäjien ryhmiin, esimerkiksi eläkeikäisenä toimijana.

YEL-vakuutus täytyy hankkia kuuden kuukauden kuluessa siihen velvoittavan yritystoiminnan alkamisesta. Maksujen määrä määräytyy jo aikaisemmin käsittelemämme YEL-työtulon mukaan, josta vakuutusmaksu on 53–62-vuotiailla 25,60 % ja kaikilla muilla 24,10%. Yritystoiminnan aloittelijoille kannusteena ensimmäisestä neljästä vuodesta uusi yrittäjä saa vakuutusmaksuihinsa 22% alennuksen. Suomalaiset työeläkeyhtiöt tarjoavat usein verkkosivuillaan YEL-laskureita ja lisäohjeita.

Mikä tässä uudistuksessa nyt kuohuttaa?

YEL-vakuutuksesta on jo aloittelevana yrittäjänä väistämättä kuullut kaikenlaista. Mielipiteitä YEL:stä ja sen paljon pinnalla olleesta uudistuksesta on varmaankin yhtä monia kuin on sen hoitamiseen velvoitettuja yrittäjiä. YEL-vakuutus pyrkii tasa-arvoistamaan suomalaisen sosiaaliturvan ja varmistamaan työelämän kriisitilanteista selviämisen myös yrittäjille. Kuitenkin erityisesti ennen uudistusta siinä on ollut erilaisia ongelmia, kuten työtuloarvioissa yrittäjyyden poikkeuksellisuuden ja vaihtelevuuden huomioon ottaminen työtulolähteenä. Toisaalta oli tyypillistä myös liian pienten vakuutusmaksujen maksaminen valvonnan vaihtelevuuden ja puutteen seurauksena. 

Moni näkee vääränä lähtökohtana pitää mediaanipalkkaa pohjana YEL-arviossa, tai alle neljä kuukautta yritystoimintaa yhtäjaksoisesti tekevien jättämistä ulkopuolelle. Tämän lisäksi erityisesti pienyrittäjiä on huolestuttanut, että uudistuksen jälkeen heidän vakuutusmaksunsa tulisivat nousemaan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Se, onko aloitteen virallinen tavoite, eli yrittäjien sosiaaliturvan aseman parantaminen, edistynyt tai saavutettu käytetyillä keinoilla, on keskustelunalaista.

YEL-vakuutuksen hoitaminen ja työtulolaskureiden pyörittely on osa meidän yrittäjien monia vastuita, joita yleensä palkansaajana ei tarvitse pahemmin miettiä. On hyvä ymmärtää, mitä YEL-vakuutukseen liittyy, ja mihin se perustuu, mutta sen kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Yrittämisessä on tärkeää tietää, mistä saa tukea ja apua. Tilisi Oy:ssä olemme tottuneet ja perehtyneet kaikkeen yrittäjäkohtaiseen rahaliikenteen yksityiskohtiin! Tilisin asiantuntijat ovat omistautuneet kaikkeen yrittämiseen liittyvään neuvontaan, ja tahdomme tukea sinua yritystoimintasi kasvattamisessa. 

Tarvitsetko ulkopuolisen asiantuntijan vinkkejä yritystoiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen? Tilisin asiantuntijat auttavat mielellään. Ota yhteyttä, ja kysy meiltä lisää mistä tahansa yrittämiseen tai yrityksen talouteen liittyvästä asiasta:

Riku Ryödi
Riku Ryödi
040 5033 923
riku.ryodi@tilisi.fi